DELTAKLUB
ul. Gałczyńskiego 26,
09-400 Płock
tel. 24 366 53 66
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekt DELTAKLUB wdraża Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku przy współpracy Urzędu Miasta Płocka, Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA", Szkoły Podstawowej nr 14 w Płocku oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacji Grupy Orlen. Jego celem jest wyszukiwanie zdolnych uczniów ze szkół płockich, organizowanie dla nich wsparcia merytorycznego i psychologicznego oraz promowanie ich osiągnięć. Jednym z priorytetów jest rozwijanie zdolności kierunkowych. Młodzież jest również zachęcana do udziału w konkursach i olimpiadach. W ramach projektu uczniowie biorą udział w różnorodnych zajęciach, tworząc zespoły: matematyczny, fizyczny i chemiczny. Zajęcia odbywają się po lekcjach, raz w tygodniu. Uczestnicy biorą udział między innymi w wykładach interdyscyplinarnych i przedmiotowych, ćwiczeniach grupowych i laboratoryjnych oraz konkursach. Młodzież objęta jest opieką psychologiczno-pedagogiczną. Przeprowadzane są także zajęcia w zakresie pracy z dzieckiem zdolnym dla nauczycieli uczestników projektu, a także spotkania z rodzicami.